روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

گفتگو با عوامل برنامه «باب القبله»

این پرونده باز است

در این شماره از روزنامه با عوامل برنامه «باب القبله» به کارگردانی علیرضا خوش بیان به گفتگو پرداخته ایم.

نمایش کامل