روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

حسن بزرا:

تولید نمایش «روشنایی شب تار» همپای یک فیلم سینمایی عظیم کار و هزینه بُرد

کارگردان نمایش «روشنای شب تار» با تاکید بر اینکه، نمایش مذهبی ایران قدرت تاثیرگذاری در قلب اروپا را دارد، گفت که؛ تولید نمایش «روشنایی شب تار» همپای یک فیلم سینمایی عظیم کار و هزینه بُرد.

نمایش کامل