روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

گفتگو با عوامل «سرهنگ ثریا»

روابط عاطفی مادر و فرزند با درون مایه عشق

در این شماره از روزنامه با جلیل شعبانی و ليلی عاج از عوامل فیلم «سرهنگ ثریا» به گفتگو پرداخته ایم.

نمایش کامل