روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

فردین انصاری کارگردان «ماجان»:

فیلم کوتاه برای من نردبان رسیدن به فیلم بلند نیست

فردین انصاری کارگردان «ماجان» در گفتگویی با روزنامه صبا گفت: نگاه من به فیلم کوتاه به هیچ عنوان مانند یک نردبان برای رسیدن به فیلمسازی بلند نیست.

نمایش کامل