روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

«مهسا رضوی» کارگردان فیلم کوتاه «آهو»:

فیلمسازی مستقـل در تـورنتــو مشکلات خودش را دارد

«مهسا رضوی» کارگردان فیلم کوتاه «آهو» در مصاحبه با روزنامه صبا، گفت: فیلم سازی مستقل در کانادا به این معنی که مانند فیلم «آهو» فیلم ساز شخصا مسئول تهیه سرمایه و پیدا کردن عوامل و مسائل اجرایی فیلم باشد مشکلات خودش را دارد.

نمایش کامل