روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

علیرضا معروفی:

«تلفات» نمایشی است برای انسان و هرکس برداشت خودش را از آن دارد

کارگردان نمایش «تلفات» در توصیف این نمایش معتقد است که؛ «تلفات» نمایشی است برای انسان و هرکس برداشت خودش را از آن دارد.

نمایش کامل