روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

مفهومی شاعرانه و انتزاعی مانند حقیقت

آوردگاهی با نام سینماحقیقت؛ تجربه سال‌ها مدیریت هنری

در ادبیات فارسی حقیقت، به آینه‌ای واحد و بزرگ تعبیر شده است که از عالم دیگر سقوط کرده و به تکه‌های فراوان شکسته شده است.

نمایش کامل